Tietoa kannabiksen dekriminalisoinnista

Kannabiksen käytöstä rangaistaan rikoksena. Tämä on huonoa päihdepolitiikkaa, sillä rangaistukset lisäävät käytöstä aiheutuvia haittoja, eivät vähennä niitä.

Katso video

Mistä on kysymys?

I Mikä kannabis?

Päihteenä käytettävä kannabis on kannabis- eli hamppukasvin osista eroteltua kasvimateriaalia. Kannabista on käytetty päihteenä tai lääkkeenä Lähi-idässä ja Aasiassa tuhansia vuosia.

Kannabista käyttää vuosittain päihteenä 180 miljoonaa ihmistä koko maailmassa.* Suomessa kannabis on ylivoimaisesti käytetyin laiton päihde. 17 % 15-65 -vuotiaista suomalaisista ja 44 % 25-34 -vuotiaista suomalaisista miehistä on käyttänyt kannabista.**


II Kannabiksen vaikutukset

Kannabiksen käytön terveysvaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan. Ne ovat akuutteja, kroonisia tai pysyviä vaikutuksia käyttäjän terveydentilaan. Osa niistä on käyttäjän kannalta tavoiteltuja, kuten rentoutuneisuus, kohentunut mieliala tai kivunlievitys, osa taas haitallisia, kuten väsymys, ahdistuneisuus tai psykoottiset oireet.* Kannabiksen pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat krooniset haitat ovat sitä suurempia, mitä nuorempana käytön aloittaa ja mitä runsaampaa käyttö on. Erityisesti mielenterveydelliset riskit ovat merkittävässä osassa nuorilla käyttäjillä. Vastaavasti vähäisen käytön riskit aikuisilla käyttäjillä ovat pieniä.**

Päihteenä käytettävässä kannabiksessa on yli 200 vaikuttavaa ainesosaa, joiden pitoisuudet vaihtelevat eri lajikkeiden välillä. Kannabista voi erilaisten polttamistapojen lisäksi höyrystää tai syödä. Lajikkeen valinta ja käyttötapa vaikuttavat sekä käyttökokemukseen että terveysvaikutuksiin. Käytön haittoja voikin vähentää käyttämällä kohtuullisesti ja valitsemalla huolellisesti käyttötavan, käyttöannoksen ja lajikkeen.


III Kannabis ja laki

Kannabiksen käyttö päihteenä on Suomen rikoslain mukaan rangaistavaa huumausaineen käyttörikoksena.* Rikoslain mukaan kannabiksen käytöstä voidaan rangaista sakoilla tai enintään puolen vuoden ehdollisella vankeusrangaistuksella.

Poliisin tietoon tulee vuosittain yli 10 000 huumausaineen käyttörikosta**, joista lähes puolessa kyse on kannabiksesta.***


IV Kieltolain seuraukset

Kannabiksen käytön rangaistavuus aiheuttaa yksilöllisiä ja sosiaalisia haittoja. Näistä yksilölle merkittävimpiä ovat käyttäjään kohdistuvat piilorangaistukset, kuten rikosrekisteristä seuraava työ- tai opiskelupaikan menetys ja rikolliseksi leimaantuminen.*

Sosiaalisesti merkittäviä ovat rangaistusjärjestelmän ylläpidon suorat kustannukset yhteiskunnalle** sekä ongelmakäyttäjien myöhästyneen hoidon ja syrjäytymisen aiheuttamat epäsuorat kustannukset.


V Mitä dekriminalisointi tarkoittaa?

Kannabiksen dekriminalisoinnilla tarkoitetaan kannabiksen käytön rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta luopumista. Käytön dekriminalisointi on eri asia kuin laillistaminen, sillä laillistaminen tarkoittaa välitystä, myyntiä ja muuta taloudellista hyötyä tavoittelevan toiminnan säätelyä.

Suurin ero on se, että laillistamisella vaikutetaan kannabiksen saatavuuteen ja hintaan, dekriminalisoinnilla ei.


VI Miksi lakia tulisi muuttaa?

Jos kannabiksen käytön rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta luovuttaisiin, monet kieltolain seurauksena syntyneet käyttöön liittyvät haitat pienenisivät. Koska rangaistavuus ei tutkitusti vaikuta käytön määrään*, rangaistavuudesta luopuminen väistämättä pienentää käytöstä syntyneitä haittoja.

Tästä vapautuneet resurssit voidaan ohjata aidosti ongelmakäyttöä ehkäiseviin toimiin kuten päihdehuoltoon ja -kasvatukseen.


Maailmalla tapahtuu

Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa kannabiksesta on tulossa laillista kauppatavaraa. Osassa Yhdysvaltain osavaltioista ja Uruguayssa näin on jo tapahtunut.* **

Yhdysvaltain tien ei tarvitse olla Suomen tie. Tämä vaatii kuitenkin nopeita toimia ja aitoja vaihtoehtoja nykyiselle kieltolakipolitiikalle. Käytön ja kotikasvatuksen dekriminalisointi on ratkaisu, jolla saavutetaan monia laillistamisen hyviä puolia ilman, että kannabiksen saatavuus tai käyttö lisääntyisi.