Suomessa kannabistuotteet eli marihuana, hasis ja kannabisöljy on luokiteltu huumausaineiksi. Niiden käyttö ja hallussapito ovat maan huumausainelain mukaan kielletty. Samalla listalla on myös erilaisten kannabistuotteiden myynti, osto, tuotanto, kasvattaminen, maahantuonti ja levittäminen. Huumausaineiden käyttö määriteltiin Suomessa rikokseksi ensi kertaa vuonna 1966 ja lainsäädännön tarkentamiseksi vuonna 1972 säädettiin huumausainelaki.

Kannabiksen lainsäädännöllinen asema vaihtelee maittain. Lainsäädännön skaala vaihtelee Euroopassa erittäin tiukasta huumausainelainsäädännöstä dekriminalisoivaan lainsäädäntöön, joka pyrkii tarjoamaan käyttäjille hoitoa rangaistusten sijaan. Euroopan kattava YK:n huumausaineita koskeva yleissopimus on kieltänyt huumeiden valmistuksen koko Euroopan alueella. Kiellettyä on myös kannabistuotteiden kasvatus.

Kannabis on eniten käytetty laiton päihde Suomessa. Sen käyttö on useimmiten niin sanottua satunnaista viihdekäyttöä. Aineen käytön ei katsota aiheuttavan merkittävää kansanterveydellistä ongelmaa maassamme johtuen sen marginaalisesta käytöstä.

Kannabiksen aiheuttamana suurimpana kansanterveydellisenä ongelmana nähdään potentiaalinen huumeriippuvuus, kannabispsykoosi tai muut mielenterveyden ongelmat sekä huumeidenkäyttöön liittyvät sosiaaliset ongelmat. Alle 20-vuotiaiden keskuudessa kannabiksen ongelmakäyttö on yleisin syy hakeutua hoitoon huumeidenkäytön takia.

Kannabiksen lainsäädännöllisen aseman muutos

Keskustelu kannabiksen laillistamisesta on aika ajoin pinnalle nouseva poliittinen puheenaihe, jolla on vaikutuksia monille yhteiskunnan osa-alueille. Paikalliset kannabisyhdistykset, huumeiden vastaiset yhdistykset, terveydenhoitoalan järjestöt ja poliittiset puolueet tarjoavat oman näkökulmansa keskusteluun.

Nykyään Suomessa alle 35-vuotiaiden keskuudessa vallitsee vapaamielisempi suhtautuminen kannabiksen käyttöön ja laillistamiseen. Satunnaista viihdekäyttöä on kokeillut yhä useampi, sillä ainetta kokeilleiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sitä ei nuoremman ikäryhmän keskuudessa nähdä samassa sarjassa kovien huumeiden kanssa. Kun liberaalimmin ajatteleva nuorempi ikäpolvi vakiinnuttaa asemaansa päättäjien keskuudessa, on mahdollista, että kannabislainsäädäntö lieventyy Suomessa tulevina vuosikymmeninä.

Tällä hetkellä nuorempaa ikäpolvea vahvempi asema on kuitenkin konservatiivisemmalla näkökulmalla, joka kannattaa kannabiksen pitämistä laittomana huumausaineena ja sen käyttöä rikollisena. Lisäksi vaikutusvaltaa päättäjiin ja julkisen mielipiteen muokkaamiseen on huumeidenvastaisilla järjestöillä ja terveydenhuoltoalan toimijoilla, joiden suhtautuminen kannabista kohtaan on kriittinen ja kannattaa nykyistä kriminalisaation linjaa. Nykyisten tiukkojen huumausainelakien uskotaan ehkäisevän laajempia ongelmia, kuten päihteiden sekakäyttöä, kannabiksen aiheuttamia psykoottisia mielenterveysongelmia ja erilaisia sosiaalisia ongelmia.

Rangaistukset kannabiksen käytöstä Suomessa

Huumausaineen käyttörikos on rikoslain lievin huumausainerikkomus. Tällä termillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pitää hallussaan tai yrittää hankkia omaan käyttöön pientä määrää huumausainetta, kuten kannabistuotteita. Myös kannabiksen kasvattaminen on kiellettyä, vaikka se olisi tarkoitettu vain omaan käyttöön.

Käyttörikoksesta voidaan tuomita sakkoihin tai enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Sakkorangaistus on yleisin rangaistusmuoto käyttörikoksesta. Vankeusrangaistus on tavallisesti ehdollinen ja sitä sovelletaan yleensä, mikäli henkilön tarkoituksena on katsottu olleen huumeiden levittäminen.

Huumausaineen käyttörikoslakimuutoksen yhteydessä vuonna 2001 korostettiin sitä, että alaikäisiä tai huumeriippuvuudesta kärsiviä ei tulisi ensisijaisesti sakottaa, vaan nämä tulisi ohjata asianmukaisen hoidon ja tuen piiriin. Alaikäisille huumausaineen käyttörikkomuksesta kiinni jääneille on järjestetty erityinen puhuttelumenettely. Siinä nuorta puhutellaan huoltajan, sosiaalityöntekijän ja poliisin läsnä ollessa hänen ymmärtääkseen tekonsa seuraukset. Huumeriippuvuudesta kärsivien suhteen ohjeistuksena on selvittää heidän kiinnostuksensa hoitoon hakeutumiseen ja sen avulla on mahdollista välttää sakkorangaistus.

Kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta kiinni jääminen voi johtaa esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan tai ajokortin menettämiseen. Niiden menettäminen saattaa puolestaan johtaa syrjäytymiskierteeseen. Perheiden tapauksessa kannabiksen käytöstä kiinni jääminen voi aiheuttaa keskustelua lasten huostaanoton tarpeesta tai jopa käynnistää kiireellisen huostaanottoprosessin, mikäli vanhempien mahdollista päihdeongelmaa ja sen myötä kykyä huolehtia lapsestaan epäillään.

Rangaistuksia ja seuraamuksia on pidetty kohtuuttomina niissä tilanteissa, joihin ei ole liittynyt todellista päihdeongelmaa, vaan kyse on ollut satunnaisesta viihdekäytöstä. Kaikilla oppilaitoksilla on kuitenkin oikeus tehdä huumetestejä opiskelijoilleen. Tärkeimpinä testejä kuitenkin pidetään aloilla, joissa työskennellään alaikäisten, liikenteen, asiakkaiden turvallisuuden tai potilaiden parissa.

Kannabiksen lääkekäyttö

Mahdollisuuksia kannabistuotteiden lääketieteelliseen käyttöön erilaisten sairauksien ja kipujen hoidossa on tutkittu. Tutkimuksissa on huomattu, että kannabiksen vaikuttavista ainesosista voi olla apua esimerkiksi kipujen, lihaskramppien, kouristusten, Ms-taudin, silmänpainetaudin ja pahoinvoinnin hoidossa. Eniten tutkimusnäyttöä on kannabiksen käytöstä Ms-taudissa.

Kannabiksen lääkekäyttöön liittyy kuitenkin sivuvaikutusten mahdollisuuksia ja riskejä, kuten minkä tahansa lääkeaineen käyttöön. Mahdollisia epätoivottuja sivuvaikutuksia ovat työmuistin huonontuminen, motorisen koordinaatiokyvyn heikentyminen ja reaktiokyvyn heikkeneminen. Aine voi aiheuttaa myös sydämen sykkeen kiihtymistä, kehon lämpötilan laskua ja verenpaineen kohoamista.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa lääkärit voivat kirjoittaa kannabista hoidoksi erilaisiin sairauksiin. On kuitenkin huomattavasti hankalampaa saada ainetta reseptilääkkeeksi sellaisissa maissa, joissa on tiukka huumelainsäädäntö, kuten Suomessa. Täällä on kuitenkin mahdollista määrätä Ms-taudin hoitoon Sativex-nimistä lääkettä, joka sisältää kannabiksen vaikuttavia ainesosia. Lääkettä voi määrätä ainoastaan neurologiaan erikoistunut lääkäri. Se ei sisälly Kelan korvaamien lääkkeiden piiriin, vaan potilaan täytyy kustantaa käyttö itse tai toimeentulotuen avulla.

Suomalainen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea voi myöntää poikkeuksellisen kannabiksen käyttöluvan enintään vuodeksi kerrallaan erilaisten muiden tautien hoitoon. Tällöin käytön tulee olla myöskin lääkärin määräämää, tarkasti säännösteltyä ja tieteellisesti perusteltua. Kannabista sisältävien tuotteiden määrääminen lääkärin taholta on Suomessa vielä suhteellisen harvinaista sen lääkeaineena liittyvien ennakkoluulojen ja melko marginaalisen suosion takia.

Monissa tapauksissa muut hoitomuodot tai lääkkeet eivät ole tuoneet tarvittavaa apua tai niistä on tullut haitallisia sivuvaikutuksia potilaalle ja kannabista on kokeiltu vaihtoehtona. Joissakin tapauksissa aineesta saatu hyöty on ylittänyt muista lääkkeistä tai hoitomuodoista saadun avun ja sitä käytetään potilaalle parhaana vaihtoehtona.

Author kole
Published
Categories Kannabiksen